Allmänna Avtalsvillkor

AVSEENDE PORTS GROUP AB:S tillhandahållande av tjänster JÄMTE BETALNINGSVILLKOR

1. Inledning

1.1 Med Ports Group menas i dessa bestämmelser Ports Group AB eller annan av bolaget särskilt utsedd part. Med Kunden avses den part som anlitat Ports Group för tillhandahållande av tjänster (Uppdraget).

1.2 Dessa Allmänna Avtalsvillkor gäller mellan Ports Group och den Kund som lämnar ett Uppdrag till Ports Group oavsett hur Ports Group och Kunden överenskommit om Uppdraget. Sådan överenskommelse (Avtalet) kan exempelvis ha träffats genom att Kunden lämnat Ports Group en muntlig eller skriftlig förfrågan vilken Ports Group bekräftat skriftligen genom att ha avgett en offert som Kunden helt eller delvis accepterat eller genom att Parterna på annat sätt ingått avtal om Uppdrag.

1.3 De Allmänna Avtalsvillkor och huvudavtal/uppdragsbekräftelse samt eventuell offert/prisbilaga/specifikation ska tillsammans utgöra Avtalet mellan Ports Group och Kunden. Om det i dokumenten som utgör Avtalet förekommer motstridiga bestämmelser, gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, huvudavtalet/uppdragsbekräftelsen före både de Allmänna Avtalsvillkoren och offert/prisbilaga/specifikation samt offert/prisbilaga/specifikation före de Allmänna Avtalsvillkoren. Inga av Kundens allmänna leverans- eller inköpsvillkor eller likande som hänvisas till i exempelvis en offert, order, följesedel eller liknande ska äga tillämplighet under detta Avtal. Omfattningen av eller innehållet i Avtalet kan komma att ändras genom överenskommelse mellan Parterna.

1.4 Kunden anlitar aldrig en enskild konsult på Ports Group, utan uppdragsförhållandet gäller alltid mellan Ports Group och Kunden.

1.5 Ports Group förbehåller sig rätten att revidera sina Allmänna Avtalsvillkor och kommer då att publicera den reviderade versionen på portsgroup.com och meddela Kunden. Den nya versionen ska gälla mellan Ports Group och Kunden efter att den meddelats Kunden och Kunden därefter skriftligen har accepterat den uppdaterade versionen.

1.6 För vissa tjänster kan särskilda bestämmelser gälla. Vid eventuell konflikt mellan bestämmelserna i detta Avtal och de särskilda bestämmelserna ska de särskilda bestämmelserna ha företräde.

1.7 I förhållande till domännamn gäller särskilda bestämmelser, dessa återfinns på https://portsgroup.com/en/general-terms-registrar-services/. Vid konflikt mellan dessa särskilda bestämmelser för domännamn och detta Avtal skall detta Avtal ha företräde.

2. Uppdraget och avtalstid

2.1 Ports Group åtar sig att utföra det Uppdrag som framgår av Avtalet.

2.2 Ports Groups utförande av Uppdraget förutsätter att Kunden uppfyller sina åtaganden enligt Avtalet, särskilt avseende betalning av arvode och tillhandahållande av nödvändig information/dokumentation.

2.3 Om inte annat överenskommits (t.ex. i huvudavtal/uppdragsbekräftelse) ska Avtalet gälla mellan Parterna till dess Uppdraget slutförts.  

2.4 Endast efter särskild överenskommelse utför Ports Group bakgrundsefterforskningar angående äldre rättigheter eller formgivningar. 

3. Arvode och betalning

3.1 Ports Group har rätt till arvode för Uppdraget i enlighet med Avtalet. Priser anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter om annat inte framgår. Om arvode för ett särskilt uppdrag/ärende inte har överenskommits på förhand ska Ports Groups arvode uppgå till vad Ports Group normalt debiterar för uppdrag av liknande slag.

3.2 Om annat inte avtalats har Ports Group rätt att justera priser, abonnemang och löpande arvoden, så som konsultarvoden, under pågående Uppdrag i samband med justering i Ports Groups gällande prislistor. Ports Group utför även årligen prisjustering motsvarande Konsument Pris Index (inflationstakt med referenspunkt oktober) + 2% för samtliga kontrakterade tjänster.

3.3 Fakturering sker månadsvis såvitt gäller löpande arbete och utlägg. Fakturering sker årsvis i förskott avseende abonnemangstjänsterna Corporate Domain Management (CDM) och Corporate Trademark Mangement (CTM) samt för de domännamnsregistreringar som skall förnyas under efterkommande år. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum och vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess betalning är mottagen. Rätt fakturaadress är den som anges i Avtalet eller som Kunden senare skriftligen meddelar Ports Group. Ports Group äger rätt att debitera Kunden delarvode eller arvodesbelopp à conto.

3.4 Ports Group äger rätt att i efterhand debitera eventuella valutaförändringar och avgiftsförändring hos respektive toppdomänsadministratör, myndighet eller leverantör samt transaktionskostnader relaterade till Ports Groups betalningsuppdrag. För betalningar till lokala ombud samt myndigheter görs ett påslag om 15% för att täcka transaktions- samt administrationskostnader.

3.5 En uppskattning kan göras av kostnaderna i ett ärende om Kunden ber om det. Sådan uppskattning är baserad på den information som Ports Group har tillgång till vid aktuell tid och är inte ett fast pris utan uppdragets art kan medföra att uppskattningen måste justeras.

3.6 Ports Group har rätt att begära förskottsbetalning för arvode och utlägg och kan komma att avvakta med arbete för Kunden till dess att sådan betalning skett.  Förskottsbetalning kan exempelvis komma att krävas om Ports Group efter genomförd kreditprövning hos kreditupplysningsföretag eller av annan anledning gör bedömningen att det finns risk för att Ports Group inte kommer att erhålla betalning för framtida arvoden och utlägg. Begäran om förskottsbetalning utgör aldrig en uppskattning eller begränsning av ärendets totala kostnad.

3.7 Parterna är överens om att Kundens samtliga berörda varumärkes- design- och domännamnsrättigheter skall hanteras av Ports Group i enlighet med Avtalet under hela avtalstiden. Endast med Port Groups skriftliga medgivande eller efter uppsägning av Avtalet har Kunden rätt att flytta sådan hantering från Ports Group. För det fall Kundens varumärkes- design- och domännamnsrättigheter flyttas från Ports Groups hantering efter uppsägning av Avtalet men innan avtalstidens utgång, accepterar Kunden likväl att betala Port Groups samtliga avgifter för dessa rättigheter fram till dess att Avtalet slutligen upphör att gälla. Vid uppsägning av Avtalet åligger det Kunden att ge Ports Group den information som behövs för att Ports Group ska kunna flytta över samtliga berörda varumärkes- design- och domännamnsrättigheter till Kunden eller nytt ombud. Ports Group fakturerar löpande för det arbete som uppstår i samband med utflytt av Kundens rättigheter. I det fall Kunden efter Avtalets utgång inte har flyttat ut samtliga rättigheter kommer Ports Group att fakturera abonnemangsavgifter (CTM och CDM) för Kundens kvarvarande rättigheter samt förnyelsekostnader för Kundens kvarvarande domännamnsregistreringar. Ports Group åtar sig att samarbeta med Kunden och/eller det nya ombudet för att säkerställa att utflytten sker så snabbt som möjligt.

3.8 Redan betalade abonnemangsavgifter (CTM och CDM) och förnyelsekostnader för Kundens domännamnsregistreringar återbetalas ej vid uppsägning av Avtalet.

4. Rätt att frånträda uppdrag

4.1 Om Kunden inte utger betalning till Ports Group enligt vad som anges i dessa Allmänna Avtalsvillkor får Ports Group när som helst frånträda Uppdraget för Kunden. Detsamma gäller om Ports Group begärt förskottsbetalning och sådan betalning inte skett på förfallodagen.

4.2 Ports Group har rätt att frånträda Uppdraget eller säga upp Avtalet med omedelbart upphörande om Kunden framställer begäran av innebörd att Ports Group ska agera på ett sätt som enligt dennes mening inte är förenligt med god yrkessed.

4.3 Ports Group får vidare säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden medvetet tillhandahåller felaktig information, vilseleder Ports Group eller på annat sätt agerar på sätt som får en väsentligt negativ inverkan på Ports Groups utförande av Uppdraget.

4.4 Ports Group får frånträda Uppdrag med 30 dagars varsel, eller den kortare tid som annars kan krävas, om ändringar i tillämpliga lagar eller regler, eller vid beslut från myndighet eller beslutande organ, medför att Ports Groups möjlighet att leverera Uppdraget kraftigt försvåras eller fördyras.

5. Personuppgiftsbehandling

5.1 Ports Group behandlar personuppgifter i enlighet med vår, vid var tid gällande, Integritetspolicy, https://portsgroup.com/integritetspolicy/. I vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi ser till att databehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 tillämpas Allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") inom EU/EES[1].

5.2 I den mån Ports Group inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter åt Kunden på så vis att Ports Group anses vara personuppgiftsbiträde regleras nämnda hantering i enlighet med Ports Group, vid var tid gällande Databehandlingstillägg, https://portsgroup.com/databehandlingstillagg/, om inget annat särskilt har överenskommits mellan Parterna.

6. Sekretess

6.1 Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, som Parterna kan komma att erhålla från varandra eller som i övrigt framkommer vid genomförandet av Uppdraget.

6.2 Med konfidentiell information avses i Avtalet all information avseende Parterna (eller dess moderbolag och/eller systerbolag) – av teknisk, finansiell, kommersiell eller annan art, med undantag för 1) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i Avtalet; och 2) information, som Part mottagit från tredje man utan att brott mot sekretessåtagande föreligger.

6.3 Konfidentiell information enligt denna punkt får inte användas för annat ändamål än Uppdragets utförande. Punkterna 6.1 – 6.3 skall gälla under Avtalets löptid och i 1 år efter Avtalets upphörande.

6.4 Vid anlitande av eller samarbete med annan med anledning av Uppdraget har Ports Group rätt att till denne lämna ut information som Ports Group bedömer vara relevant för fullgörande av Uppdraget.

6.5 Om Ports Group frånträder Uppdraget har denne rätt att till sin efterföljare lämna de uppgifter som behövs för fullföljandet av Uppdraget.

6.6 Ports Group har rätt att lämna ut uppgifter om Kunden till polisen, skattemyndigheten eller annan myndighet, vid brottsutredning eller om Ports Group annars är skyldigt att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

7. Kundens skyldighet

7.1 Kunden ansvarar för att denne, i den utsträckning Uppdraget föranleder, har rätt att förfoga över föremålet för Uppdraget (varumärket, mönstret, domännamn etc.).

7.2 Kunden ska tillhandahålla den information och den dokumentation som Ports Group efterfrågar för att fullgöra Uppdraget. Om Ports Group så begär ska Kunden också granska mottagna handlingar och lämna Ports Group förtydligande instruktioner.

7.3 Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnas i anslutning till en ansökan om registrering av domännamn, varumärke eller annat uppdrag är korrekta och ska meddela Ports Group eventuella ändringar rörande sådana uppgifter.

8. Tidsfrister

8.1 Såväl Kunden som Ports Group ska bevaka officiella tidsfrister som de har informerats om. Om tidsfrist finns i Uppdraget, måste Kunden tillhandahålla all relevant information i god tid före fristens utgång för att arbetet ska kunna utföras med vederbörlig noggrannhet. Om så inte sker bör Ports Group där så är möjligt, mot skäligt arvode och ersättning för utlägg, ansöka om förlängning av fristen, om inte omständigheterna talar för något annat.

8.2 Kunden har att på eget initiativ i god tid före utgången av en tidsfrist ge Ports Group erforderliga instruktioner för upprätthållande eller avstående från en skyddsrätt, även om Kunden inte har erhållit en påminnelse av Ports Group. Kundens instruktioner om upprätthållande av eller avstående från en skyddsrätt ska vara fullständiga och klara. Om instruktioner och begärd betalning inte inkommer i tid, får Ports Group utgå ifrån att Kunden önskar avstå från skyddsrätten.

9. Immateriella rättigheter och marknadsföring

9.1 Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till dokument och arbetsresultat som Ports Group genererar inom ramen för Uppdraget tillhör Ports Group. Kunden har dock rätt att använda sådana dokument och arbetsresultat för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat överenskommits får Kunden inte sprida dokumenten och arbetsresultaten och inte heller använda dem i marknadsföringsändamål.

9.2 Ports Group har rätt att använda Kundens logotyp, näringskännetecken och varumärke i marknadsföringssammanhang, såsom vid angivande av referenskunder på hemsida och i andra kontexter, efter att ha inhämtat Kundens skriftliga samtycke därtill.

9.3 När ett visst Uppdrag för Kunden har blivit allmänt känt kan Ports Group komma att informera om nämnda Uppdrag i sitt marknadsföringsmaterial och på sin webbsida. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om det finns anledning att anta att Kunden kommer att reagera negativt kommer skriftligt samtycke att inhämtas.

10. Anlitande av externa uppdragstagare

10.1 Ports Group har rätt att anlita underleverantör för genomförandet av Uppdraget och svarar i sådant fall för underleverantörens arbete som om det utförts av Ports Group. Om sådan underleverantör är koncernbolag till Ports Group äger Kunden endast rikta sig mot Ports Group för krav eller liknande baserat på Avtalet.

10.2 Undantag till punkt 10.1 är bevakningsleverantörer som Ports Group använder för de bevakningstjänster som erbjuds, tex domännamnsbevakning och varumärkesbevakning. Ports Group kan inte påverka vilka träffar som respektive leverantör rapporterar/inte rapporterar och Ports Group kan därmed inte ansvara för respektive bevakningsleverantörs arbete/produkt.

10.3 Om Ports Group anlitar extern konsult, exempelvis fackman, efter Kundens instruktion och för Kundens räkning, agerar denne oberoende av Ports Group och Ports Group svarar då inte för konsultens arbete, inte heller för offert lämnad av sådan konsult oavsett rekommendationer. Ports Group får dock i sådan situation, då för Kundens räkning, acceptera en begränsning av konsultens ansvar. Vidare är det Kundens ansvar att betala sådan konsults arvoden och kostnader, oavsett om detta faktureras Kunden direkt eller om fakturering sker via Ports Group.

11. Ansvarsbegränsningar

11.1 Ports Group skall utföra Uppdraget efter bästa förmåga och ansvarar inte, om annat inte särskilt avtalats om mellan Ports Group och Kunden, för att åstadkomma ett visst resultat eller för ett visst utfall av Uppdraget.

11.2 Om uppdrag eller instruktioner skulle nå Ports Group för sent, till exempel i ett uppdrag där det finns en tidsfrist, befrias Ports Group från allt ansvar för att inte ha behandlat ärendet.

11.3 Ports Group ansvarar för skada som Kund lidit endast om skadan vållats av Ports Group genom grovt fel, försummelse eller avtalsbrott vid Uppdragets utförande.

11.4 Ports Groups ansvar omfattar inte i något fall indirekt skada eller förlust som uppstår under eller i samband med detta Avtal, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadad data eller information.

11.5 Ports Groups sammanlagda ansvar i förhållande till skada eller annan förlust som uppstår under eller i samband med detta Avtal ska vara begränsat till ett belopp motsvarande 100% av den sammanlagda årliga ersättningen som ska betalas av Kunden, upp till maximalt 1 000 000 kr.

11.6 Begränsning av Ports Groups ansvar till det belopp som anges i 11.5 gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.

11.7 Ports Group ansvarar inte för någon skada som uppkommit eller riskerat uppkomma på grund av Kunds agerande eller underlåtenhet.  Ports Group ansvarar vidare inte för rekommendationer eller handlingar som är baserade på felaktig eller bristfällig information från Kunden och/eller av Kunden hänvisad tredje part eller för merkostnader som uppstått på grund sådan felaktig eller bristfällig information. Ports Group svarar därtill inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av att dokument eller arbetsresultat använts på annat sätt eller för annat ändamål än för vilka de togs fram eller lämnades till Kunden av Ports Group.

11.8 Ports Group utövar inte någon kontroll över den information som passerar ”datanätet” vid användning av beställda IT-tjänster. Ports Group svarar inte för avbrott eller störningar i tredjepartstjänster eller för skada eller förlust i händelse av avbrott, felaktiga eller uteblivna leveranser av data, överfört datavirus eller andra liknande incidenter. Kunden skyddar själv egna datorresurser mot obehörig åtkomst. Ports Group svarar inte heller om en användare av ”datanätet”, av vad slag denne än må vara, gör intrång i Kundens data eller datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information.

11.9 Kunden är medveten om att felaktig hantering av DNS-records kan leda till omedelbara avbrott för samtliga tjänster kopplade till berörda domännamn, vilket i sin tur kan leda till skada och/eller förlust. Kunden är införstådd med att Kundens användning av portalen Ports.Management, inklusive Kundens hantering av DNS-records sker på egen risk och att Ports Group inte ansvarar för någon direkt eller indirekt skada och/eller förlust som uppkommer till följd av Kundens användning och/eller förmedling av felaktiga DNS-uppgifter till Ports Group.

12. Force Majeure

12.1 Ports Group AB är befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörande då något av dess åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som Ports Group AB inte kunnat råda över eller förutse såsom exempelvis arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller försening i anslutna nät. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än femton (15) dagar på grund av sådan omständighet har dock Kunden rätt att därefter skriftligen säga upp Avtalet med femton (15) dagars varsel. Denna särskilda uppsägningsrätt gäller bara så länge hindret varar.

13. Kommunikation

13.1 Ports Group kommunicerar i första hand med Kundens kontaktperson, andra hos Kunden och andra som är involverade i ärendet via e-post. Ports Group åtar sig inte något ansvar för de eventuella risker som uppstår genom kommunikation via e-post. Detta gäller även avseende meddelanden under dessa Allmänna Avtalsvillkor. Om Kunden skulle föredra att Ports Group kommunicerar på annat sätt, ska Kunden meddela Ports Group detta.

14. Reklamation, klagomål m.m.

14.1 Om Kunden vill framställa klagomål avseende Uppdragets utförande skall denne vända sig till den konsult som utfört Uppdraget, alternativt till relevant affärsområdesansvarig snarast möjligt. Kunden skall skriftligen framställa reklamation senast inom trettio (30) dagar från det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felaktigheter i uppdragets utförande. Reklamation eller krav får aldrig framställas senare än nittio (90) dagar efter Ports Groups sista faktura i ärendet. Reklamation befriar inte Kunden från skyldighet att betala för utfört arbete.

15. Överlåtelse och närstående bolag

15.1 Avtalet gäller mellan Ports Group och Kunden och får inte överlåtas till tredje part utan den andra Partens skriftliga samtycke. Ports Group äger dock rätten att överlåta sin rätt till betalning under detta Avtal.

Förtydligande: Vad som anges i punkt 15.1 innebär för tydlighets skull att Ports Group enbart svarar gentemot Kunden även om Uppdraget kan omfatta tjänster som tillhandahålls tredje part på Kundens begäran, t.ex. ett av Kundens närstående bolag. På så sätt har Kunden en exklusiv rätt att vända sig mot Ports Group med krav baserade på Avtalet. Dessa Allmänna Avtalsvillkor ska dock i övrigt gälla även i förhållande till sådana till Kunden närstående bolag.

16. Lagval och tvistelösning

16.1 Dessa Allmänna Avtalsvillkor samt tillhörande Avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i anslutning till dessa Allmänna Avtalsvillkor samt tillhörande Avtal, eller brott, uppsägning eller ogiltighet som följd därav skall slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg, Sverige.

16.3 Reglerna för förenklat skiljeförfaranden i Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut ska tillämpas, såvida inte Institutet, med hänsyn till ärendets komplexitet, det ifrågavarande beloppet och andra omständigheter, bestämmer att skiljedomsregler i Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut ska tillämpas. I det senare fallet ska Institutet också avgöra huruvida skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

16.4 Parterna är överens om att, utan begränsning i tid, inte avslöja existensen eller innehållet eller några beslut eller belopp avseende förfaranden, skiljeförfarande eller medling på grund av densamma. Bestämmelserna i denna klausul 16.4 ska inte gälla om den strider mot lag, annan lagstiftning, myndighetens föreskrifter, värdepappersutbytesbestämmelser eller praxis i värdepappersutbytet eller annars krävs för verkställighet av ett beslut.

16.5 Oavsett punkterna 16.2 och 16.3 har Ports Group rätt att väcka talan angående förfallna fodringar i domstolar som har jurisdiktion över Kunden och Kundens tillgångar.


[1] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).