Ports Group / Blogg / Vad är upphovsrätt? En komplett guide
Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt är den del av immaterialrätten som skyddar användandet av ett skapat verk – till exempel en bild, ett musikstycke eller en text. Här har våra jurister samlat viktig information om hur upphovsrätten fungerar, vilket syfte den fyller samt hur du får upphovsrätt för ett verk.

Upphovsrätten är en del av immaterialrätten

Upphovsrätten är en av fyra delar inom immaterialrätten, där övriga tre är varumärkesrätt, patent samt mönster-/designrätt. Enkelt förklarat kan upphovsrätten beskrivas som ett immateriellt ägarskap som berör originalverk av litterär, konstnärlig eller medial karaktär. Det huvudsakliga syftet med upphovsrätten är att skydda upphovspersonens bestämmande- och användarrätt till sitt eget verk och förhindra intrång som stöld och sabotage.

Varför är upphovsrätten viktig?

Upphovsrätten fyller en viktig funktion för skapare av litterära, konstnärliga och mediala verk. Utan upphovsrättsskyddet skulle det vara fritt fram för vem som helst att använda en text, ett foto, ett datorprogram eller annan typ av verk som faller inom kategorin för egen vinnings skull, eller för att sabotera.

Med upphovsrätten är det olagligt att sprida, använda eller ändra ett skyddat verk utan tillstånd från upphovspersonen. Skyddet garanterar upphovspersonen rätten att ensam bestämma hur och i vilket syfte hens verk ska användas. Detta är av stor vikt för själva verket som sådant, men också för upphovspersonens varumärke. Felaktig användning eller olovlig ändring av ett skapat verk skulle annars kunna skada den bild och de värderingar som varumärket ska förmedla – vilket på sikt kan få konsekvenser för tillväxt och sviktande lojalitet bland kunder.

Regleras i upphovsrättslagen

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt (1960:729), vilken i sin tur faller under immaterialrätt som övergripande rättskategori. Lagen är mycket omfattande, men säger i korthet att skaparen av ett litterärt, medialt eller konstnärligt verk har exklusiv bestämmande- och användarrätt till det. Vill någon annan använda det måste upphovspersonen först ge sitt tillstånd till det. 

Verk som omfattas av upphovsrättslagen är huvudsakligen:

  • Film
  • Musikaliska verk
  • Skönlitterära verk samt beskrivande framställning i tal/skrift
  • Datorprogram
  • Byggnadskonst och brukskonst
  • Fotokonst och bildkonst
  • Sceniska verk
  • Tecknade och grafiska verk

Regleras i upphovsrättslagen

Upphovsrättens två delar

Upphovsrätten består av två olika delar – en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Ekonomisk upphovsrätt

Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovspersonen exklusiv rätt att förfoga över och dela sitt verk på ett sätt som kan generera intäkter. Det kan till exempel handla om att trycka upp och sälja exemplar av en text, sätta upp en pjäs eller sprida musik.

Upphovspersonen kan alltid välja att sälja eller förhandla bort den ekonomiska rätten till någon annan – exempelvis ett bokförlag eller ett produktionsbolag för TV eller film. Rätten att få betalt för arbetet finns kvar (om inget annat avtalats), men delningsrättigheterna övergår till den som köper.

Ideell upphovsrätt

Den ideella upphovsrätten, även kallad namngivningsrätten, innebär att skaparen bakom ett verk alltid har rätt att omnämnas vid namn när verket används eller delas på något sätt. Detta gäller oavsett om upphovspersonen fortfarande har kvar sin ekonomiska rätt till verket eller inte.

Den ideella rätten kan till skillnad från den ekonomiska aldrig säljas eller avtalas bort. Syftet är att skaparen bakom ett verk alltid ska uppmärksammas och ges kredd för sitt arbete. Den ideella rätten innebär också att ett verk inte får ändras, delas eller användas på ett sätt eller i ett sammanhang som kan vara kränkande för upphovspersonen.

Både den ekonomiska och den ideella rätten upphör att gälla 70 år efter upphovspersonens död. Det rekommenderas dock att den ideella rätten respekteras även efter det – det vill säga att man namnger upphovspersonen när verket används eller delas på något sätt.

Hur blir ett verk upphovsrättsskyddat?

Den som skapar ett konstnärligt, litterärt eller musikaliskt verk i original blir automatiskt upphovsperson till det verket, och äger därmed ensamrätten till det. Upphovsrätten är alltså, till skillnad från andra immateriella rättigheter som patent och varumärke, inget man måste ansöka om och få registrerat. Undantag finns i några få jurisdiktioner, som USA och Kina.

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätten måste det uppfylla villkoret om verkshöjd – vilket innebär att det ska vara tillräckligt unikt med en självständig och personlig prägel. Verket måste vara i original och får inte vara för likt något som skapats tidigare. Skyddet gäller så länge upphovspersonen lever, och i ytterligare 70 år efter dennes död.

Hur blir ett verk upphovsrättsskyddat?

Vad händer om man använder ett upphovsrättsskyddat verk?

I grund och botten innebär upphovsrätt att ingen annan får lov att använda verket utan upphovspersonens tillstånd. Det finns dock vissa undantag. När ett verk görs tillgängligt för allmänheten börjar en rad inskränkningar i ensamrätten att gälla. Dessa inskränkningar innebär att andra i vissa fall kan använda ett skyddat verk på olika sätt utan tillstånd från upphovspersonen. Du får exempelvis kopiera ett skyddat verk för privat bruk, använda det i undervisning och citera det. 

Läs mer om inskränkningar i lagen om upphovsrätt.

Reglerna för upphovsrätten är viktiga för alla att känna till, men för dig som företagare är det särskilt betydelsefullt att förstå hur skyddade verk får och inte får användas. Dels för att skydda dina egna verk, dels för att inte oavsiktligt riskera att inskränka andra rättigheter. Juridiska påföljder vid brott mot upphovsrätten är böter eller fängelse i upp till två år.

Låt en jurist hjälpa dig att få koll på upphovsrätten

Upphovsrätten är en viktig del av immaterialrätten, men lagens omfattning och det faktum att upphovsrättsskyddade verk inte finns registrerade någonstans, likt varumärken och patent, kan göra den svår att få grepp om. För att förstå hur upphovsrätten fungerar och kunna navigera bland de regler som gäller, är det bra att ta hjälp av en jurist eller advokatbyrå med expertis inom upphovsrätt. 

På Ports Group har vi ett legal team med erfarna jurister specialiserade på allt som rör upphovsrätt och andra immaterialrättsliga frågor. Hos oss får du hjälp av en advokat med full koll på upphovsrättens skydd och rättigheter såväl som skyldigheter och vanliga fallgropar.

Här kan du läsa mer om våra tjänster inom upphovsrätt.

Varmt välkommen till Ports Group.

Vill du veta mer om Upphovsrätt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanliga frågor om upphovsrätt

Hur länge gäller upphovsrätt?

Upphovsrätten gäller så länge upphovsmannen/upphovspersonen lever och därefter i 70 år till. Upphovsrätten går i arv genom arvsföljd eller testamente.

Hur kan en jurist hjälpa till med upphovsrätt?

En jurist med expertis inom upphovsrätt kan hjälpa dig att navigera i det regelverk som finns och få koll på dina rättigheter och skyldigheter.

Vad skyddas inte av upphovsrätten?

Det måste finnas en viss verkshöjd för att något ska skyddas av upphovsrätten. Sådant som till exempel nyheter och faktauppgifter som förmedlas i text/bild skyddas inte.

Vem äger upphovsrätten till ett verk?

Upphovsrätten ägs av upphovspersonen. Den ekonomiska rätten kan säljas eller avtalas bort till annan part, men den ideella upphovsrätten – namngivningsrätten – tillhör alltid upphovspersonen.

Hur får man upphovsrätt?

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapat ett litterärt, medialt eller konstnärligt verk som är tillräckligt unikt och självständigt.

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...