Varumärkesskydd - från ansökan till bevakning

Från förberedelser till färdig ansökan, publicerat varumärke och aktiv bevakning – vi hjälper dig att säkra ensamrätten till ditt varumärke och skydda det från potentiella intrång.

Updaterad 1/12 2022

Varemærkebeskyttelse – fra ansøgning til overvågning

4 skäl till att skydda ert varumärke

 • Bygger förtroende hos både kunder och möjliga investerare
 • Skyddar er själva från att omedvetet råka göra intrång på andra
 • Möjliggör tidig upptäckt och eliminering av potentiella hot
 • Säkrar exklusivitet till ert unika varumärke – olagligt för andra att använda

Behöver du hjälp med varumärkesskydd?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad är varumärkesskydd?

Varumärkesskydd handlar om att säkra ensamrätten till en av de mest värdefulla tillgångarna ditt företag har – det egna, unika varumärket. Genom att skydda ditt varumärke gör du det olagligt för andra aktörer att använda det i egna försäljnings- och marknadsföringssyften och du får direkt en laglig rätt att förhindra andra aktörer från att göra just detta. Företag som olovligen nyttjar ett skyddat varumärke begår varumärkesintrång, för vilket de kan anmälas och bli ersättningsskyldiga gentemot dig som rättighetsinnehavare. 

Förutom att varumärkesskydd förbjuder andra att göra intrång i ditt varumärke, skyddar det också dig från att av misstag göra intrång i någon annans. Ansöker du om varumärkesregistrering och får den godkänd kan du känna dig trygg med att ditt varumärke är unikt och inte liknar något annat varumärke på den marknad du valt att skydda ditt varumärke. 

Rent praktiskt innebär varumärkesskydd att ett varumärke antingen är registrerat hos Patent- och registreringsverket (alternativt hos EUIPO eller WIPO för skydd utanför Sverige) eller inarbetat på den aktuella marknaden och att du som innehavare äger samtliga rättigheter till det, både när det kommer till varumärket i sig, domänhanteringen och cybersäkerheten kring det. Att inarbeta ett varumärke till den grad att det rent juridiskt anses åtnjuta varumärkesskydd är svårt, varför vi alltid rekommenderar att registrera ditt varumärke.

Varför är det viktigt med varumärkesskydd?

Varumärkesskydd är avgörande för att kunna förhindra intrång från annan part, men det fyller också flera andra funktioner. 

Genom att skydda ditt varumärke på rätt sätt ser du till att din verksamhet särskiljer sig från dina konkurrenter, även när ni erbjuder samma varor eller tjänster. Ett skyddat varumärke bygger ditt företags identitet och skapar igenkänning på marknaden. Det kan också väcka nyfikenhet och intresse bland kunder och investerare – såväl för de varor och/eller tjänster du säljer som för företaget i sig.

I grund och botten handlar varumärkesskydd om att skydda alla de investeringar du har gjort och fortsätter göra i ditt företag – exempelvis i form av tid, inventarier, maskiner, kundrelationer, material samt färdiga varor eller tjänster.

 

Varumärkessäkerhet genom SSL

 • Varför samla alla certifikat på ett ställe
 • Hur får du översyn över alla certifikat
 • Tips om förnyelse och automation

 

Vilka krav måste uppfyllas för att få varumärkesskydd?

För att få ditt varumärke registrerat och därmed skyddat måste vissa krav vara uppfyllda. Kraven syftar till att säkerställa att alla varumärken som registreras är unika, med andra ord, att det föreligger särskiljningsförmåga. Genom att säkerställa att ditt varumärke är unikt utesluts risken för förväxling med äldre, registrerade varumärken. Med andra ord säkerställs att ditt varumärke är lagenligt och inte begår något intrång. 

I Sverige gäller följande krav

 • Särskiljningsförmåga
  Varumärket måste vara utformat så att varorna/tjänsterna kan särskiljas från andras.
 • Ingen förväxlingsrisk
  Varumärket får inte vara så likt ett annat varumärke att det finns risk att ditt varumärke förväxlas med andra, befintliga varumärken 
 • Definition av varor och tjänster
  Varumärket måste definieras på den marknad du avser använda det på. Detta görs genom att klassificera varumärket för respektive varor och/eller tjänster under de s.k. Nice-klasserna.
 • Användningskrav
  Varumärket ska vara planerat för att användas för de specifika varorna och/eller tjänsterna inom en femårsperiod enligt det s.k. användningskravet. Om du efter fem år inte kan visa att du börjat använda ditt varumärke i din verksamhet riskerar du att bli av med din varumärkesregistrering. 
 • Namn
  Om varumärket innehåller ett namn måste det följa PRV:s riktlinjer för varumärkesskydd av namn.
 • Lagar och regler
  Varumärket får inte bryta mot lagar och regler (exempelvis genom att begå intrång i en äldre rätt, genom att kränka någon annans upphovsrätt eller genom att inte följa PRV:s riktlinjer för vad som exempelvis gäller vid registrering av namn). Det får inte heller strida mot den allmänna ordningen eller god sed.
 • Korrekt ansökan
  Slutligen måste ansökan om varumärkesregistrering vara korrekt ifylld och alla efterfrågade handlingar finnas bifogade. Mer om vad som krävs för detta kan du läsa lite längre ned. 

Varumärkesskydd genom inarbetning

En alternativ väg till varumärkesskydd går genom så kallad inarbetning. Skydd genom inarbetning kan beviljas företag vars varumärke har funnits så pass länge och är så pass välkänt på marknaden att det erhåller skyddad status genom att det anses vara allmänt känt. Den här typen av varumärkesskydd är mycket svårt att få, och det är upp till dig som innehavare att bevisa att ditt varumärke är så känt att det ska anses inarbetat. Av den anledningen är skydd genom registrering att föredra för de allra flesta.

Guiden för att förstå hur du skyddar varumärket

 • Vad varumärkessäkerhet är och vad du bör skydda
 • Vilka hot behöver du skydda varumärket från
 • Hur du ska agera vid intrång 

Ladda ner guide

Guide skydda varumärket

Vilka företag bör ansöka om varumärkesskydd?

Att säkra exklusiviteten till de juridiska rättigheterna för det egna varumärket ligger i alla företags intresse, såväl små som stora. Exklusiviteten skyddar det man redan har byggt upp och vill fortsätta bygga i framtiden – något som är lika viktigt oavsett vilken bransch man är verksam inom, hur stor man är och vilken marknad man verkar på. 

Förutom att skydda sitt varumärke rent juridiskt är det också viktigt att skydda sina domäner och cybersäkerheten. Att ett varumärke är skyddat enligt lag betyder förvisso att de som begår intrång kan få straffpåföljder, men det hindrar dem dessvärre inte från att försöka. För detta behövs istället skydd i form av till exempel domänbevakning samt olika typer av certifikat och brandväggar, med vilka man kan bygga en robust teknisk mur runt sitt varumärke.

Att skydda hela varumärket i samtliga led är förenat med en viss kostnad, men är likväl något som bör prioriteras av alla företag. Samtliga är investeringar som ger mångfaldigt tillbaka.

Hvornår bør man ansøge om varemærkebeskyttelse?

Varumärkesskydd anpassat för just din verksamhet och bransch

Varumärkesskydda din branch

När bör man ansöka om varumärkesskydd?

För att beviljas varumärkesskydd måste du kunna motivera hur du avser använda ditt varumärke såväl idag som under kommande fem år. Du bör alltså inte registrera ett varumärke bara för registreringens skull, utan avsikt att använda det.

Ansökning om varumärkesskydd sker lämpligast när du har en tydlig plan för hur och när du ska använda varumärket. Som nämnts ovan har du enligt användningskravet fem år på dig att kunna bevisa att du använder varumärket. Misslyckas du med det finns risk att du kan få ditt varumärke avregistreras och att skyddet därmed upphör.

Varumärkesskydd i Sverige, inom EU och internationellt

För att få korrekt skydd och effektivt kunna förhindra potentiella hot och intrång är det viktigt att ditt varumärke är skyddat på alla marknader där ditt företag är verksamt. För somliga räcker det med Sverige, medan andra behöver varumärkesskydd även i resten av EU och/eller internationellt. 

Varumärkesskydd i Sverige innebär att du äger samtliga rättigheter till ditt varumärke på den svenska marknaden. Skyddet ger dig ensam nyttjanderätt av varumärket inom de varumärkesklasser som din registrering gäller. 

Har du försäljning eller produktion i andra länder än Sverige bör du ansöka om varumärkesregistrering även där. I annat fall har du ingen ensamrätt till ditt varumärke och inget juridiskt stöd för att kunna hävda intrång utöver den svenska marknaden

Myndigheternas officiella avgifter för ansökan om varumärkesskydd varierar beroende på land och antal varumärkesklasser.

Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka om varumärkesskydd i Sverige, inom EU och internationellt.

Förberedelser inför varumärkesansökan

Den förberedande delen av en varumärkesansökan är viktig. Ju mer förberedd du är, desto enklare och smidigare blir ansökan att genomföra och desto bättre blir dina förutsättningar att göra rätt. 

Förberedelserna handlar framförallt om att se till att du har det som krävs för att ha rätt till varumärkesskydd i Sverige. Du bör också undersöka konkurrensen på marknaden samt identifiera möjliga affärsrisker. 

Kortfattat kan sägas att följande är sådant du behöver ha koll på innan du går vidare med en varumärkesansökan:

 • Typ av varumärke
  Vilken typ av varumärke vill du registrera? Varumärkesskydd kan fås för flera olika slags varumärken – till exempel ett figurmärke (logotyp), ett ordmärke, en utformning av en produkt eller en slogan. 
 • Särskiljningsförmåga
  Ett varumärke måste tydligt kunna särskiljas från andra för att bli godkänt för registrering. Kontrollera att ditt företags kännetecken inte kan förväxlas med något annat på marknaden. Sökning efter registrerade varumärken kan göras i Svensk Varumärkesdatabas.
 • Tydlig definition
  Du måste kunna definiera hur ditt varumärke ska användas, för vilka varor/tjänster och på vilken marknad. 
 • Klassificering
  Varumärken registreras i olika varumärkesklasser beroende på vilka varor/tjänster som ska marknadsföras. För att du ska få korrekt skydd för ditt varumärke är det viktigt att du har koll på vilken klassificering du bör registrera ditt varumärke i. Totalt finns 45 olika varumärkesklasser att välja bland, av vilka två tredjedelar är för varor och en tredjedel är för tjänster.

 

Varumärkesansökan

När du har ett skyddat varumärke – vad behöver du tänka på?

Efter godkänd registrering har du ensamrätt till ditt varumärke i tio år, varefter du kan förlänga registreringen med ytterligare tio år åt gången så länge du önskar. Det här gäller såväl i Sverige, som inom EU och globalt. Förlängning kan göras obegränsat antal gånger och är nödvändig för att behålla varumärkets giltighet och dina rättigheter som innehavare.

Vidare är det viktigt att du efter godkänd registrering förvaltar ditt varumärke på bästa sätt samt skyddar det mot potentiella hot och intrång. För detta krävs effektiv och kontinuerlig varumärkesbevakning.

Varumärkesbevakning i världsklass – så kan vi på Ports Group hjälpa till

Såväl varumärkesregistrering som varumärkesbevakning kräver tid, resurser och rätt kompetens. Vill du vara säker på att allt blir rätt från början och att ditt varumärke effektivt skyddas mot potentiella hot och intrång, är du varmt välkommen att ta hjälp av oss på Ports Group. 

Som experter på varumärkesskydd, domänhantering och cybersäkerhet hjälper vi dig att värna om ditt varumärke och dina immateriella rättigheter. Glöm till exempel inte bort, om din verksamhet är aktiv online, att domännamnsregistrering och aktiv bevakning av även detta är en viktig del av ditt varumärkesskydd. 

Vi hjälper till med helhetstänket kring dina immateriella tillgångar och tar gärna fram en strategi för dina immateriella rättigheter där vi ser till att din verksamhet har ett uppdaterat och aktuellt skydd över tid.

Så skapar vi ditt varumärkesskydd

Vill du registrera ett varumärke kan du anlita oss som ombud genom hela ansökningsprocessen. Vi skapar en strategi för din varumärkesansökan och hjälper dig från det första förberedande skedet till färdig registrering. 

Vår tjänst för varumärkesansökan inkluderar:

 • klassningssamtal – definiering av ditt varumärke och val av varumärkesklasser
 • förundersökning
 • inlämning av färdigställd varumärkesansökan
 • svar på föreläggande samt framtagning av lämpliga åtgärder
 • hantering av eventuella invändningar
 • förhandling om eventuella samförståndslösningar
 • rapportering av registreringsbevis
 • rapportering inför kommande förnyelseperioder.

En bra förundersökning lägger grunden

För att skapa rätt förutsättningar från början och hjälpa dig att undvika förelägganden och extra kostnader, lägger vi stor vikt vid förundersökningen. Förundersökningen syftar till att upptäcka om det finns förväxlingsrisk med ett redan registrerat varumärke eller om du har möjlighet att ansöka om ensamrätt. 

Vi kan genomföra förundersökningar på samtliga marknader, för samtliga typer av varumärken och för samtliga varor och tjänster. Sedan erhåller du en fullständig rapport över våra fynd, med analyser kring de eventuella risker vi hittat och vår rekommendation för nästa steg i processen. 

Att ta hjälp av oss i ett tidigt skede genom en förundersökning gör också att vi kan upptäcka om ditt varumärke över huvud taget går att registrera. Om vi upptäcker att det saknas särskiljningsförmåga, eller att det finns risk för förväxling med äldre rättigheter, kan vi rådge er att justera eller till och med byta ert varumärke. 

Innan du lägger tid och pengar på att färdigställa ett namn eller en logotyp kan det således vara en god idé att konsultera oss kring en förundersökning. Detta för att säkerställa att ditt varumärke inte faller på ett direkt registreringshinder. 

Läs mer om förundersökning inför varumärkesregistrering.

Så upprätthåller vi ett aktivt skydd

När ditt varumärke väl har blivit registrerat tar ett idogt bevakningsarbete vid. Varumärkesbevakning är nödvändigt för att tidigt kunna identifiera möjliga hot och intrång riktade mot ditt varumärke och på så sätt kunna avvärja dem innan de skapar problem. 

Vår varumärkesbevakning inkluderar:

 • identifiering av vilka lydelser och/eller figurmärken som ska bevakas
 • rådgivning om lämpliga bevakningstjänster
 • löpande granskning av relevanta träffar
 • åtgärdsplan för potentiella intrång.

 

För att du ska få en så effektiv varumärkesbevakning som möjligt erbjuder vi flera olika bevakningstjänster. Vårt team av varumärkesexperter hjälper dig att välja rätt tjänster för just din unika verksamhet. 

I vårt utbud av bevakningstjänster finns:

 • appbevakning
 • marknadsplatsbevakning
 • domänbevakning
 • social mediabevakning.

Läs mer om våra tjänster för varumärkesbevakning.

Vikten av att bevaka sitt varumärke

 • Varför det är viktigt att bevaka varumärket
 • Hur bevakar man varumärket
 • Vilka bevakningar bör alla företag ha
 • Hur du bör agera vid ett intrång

Sammanfattningsvis

 • Säkra din exklusiva ensamrätt
 • Det är av största vikt att du värnar om ditt företag, dess tillgångar och det du har byggt upp genom att registrera ditt varumärke
 • Med Ports Group som ombud blir processen smidigare, säkrare och enklare för dig

Vill du veta mer om varumärkesskydd och hur vi kan hjälpa dig att skydda ditt unika varumärke? Kontakta oss

Allt om varumärkesskydd

Öka dina kunskaper om varumärkesskydd och optimera säkerheten för ditt unika varumärke. Tillsammans tryggar vi dina rättigheter till det du har byggt upp.


 
Artiklar om varumärkesskydd

Varumärke - Innebörd och syfte

Varumärkesskydd i Sverige

Varumärkesskydd internationellt

Varumärkesklasser

Kostnad för varumärkesskydd

Varumärkesrätt

Identifiera bedrägerier

Lär dig att identifiera potentiella hot mot ditt varumärke och avväpna dem innan de blir ett problem. Här kan du läsa mer om olika typer av varumärkesintrång och hur du bäst skyddar dig mot dem.


 
Bedrägeri och intrång

Varumärkesintrång

Domänkapning

Phishing / Nätfiske

Piratkopiering

DDoS-attack

Spam

Varumärkesskydd i världsklass

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för legalt, digitalt och tekniskt varumärkesskydd. Låt oss hjälpa dig att på bästa sätt skydda ditt företags unika kännetecken.


Ansök om varumärke

Populära tjänster

Förundersökning av varumärke

Varumärkesbevakning

Varumärkesstrategi

Varumärkesförnyelse

E-handelsjuridik

Tulldeklaration

Upphovsrätt

Vanliga frågor om varumärkesskydd
Guider om varumärkesskydd
Vi skyddar varumärken här

Vanliga frågor om varumärkesskydd

Vad krävs för varumärkesskydd?

För varumärkesskydd krävs bland annat god särskiljningsförmåga och en tydlig definition av hur märket ska användas kommande år. Det får heller inte finnas någon risk för förväxling med redan existerande märken.

Vad kostar varumärkesskydd?

Varumärkesskydd i Sverige kostar oftast från 2 000 kr. I EU kostar det från 850 euro och uppåt. Kostnaden för en internationell ansökan varierar beroende på vilka länder du vill skydda i.

Måste man registrera sitt varumärke?

Nej, men utan varumärkesskydd saknar du exklusiv ensamrätt till varumärket. Vem som helst kan därmed använda ditt varumärke och dra fördel av det du byggt upp. Läs mer om vikten av att ansöka om varumärkesregistrering.

Hur länge gäller varumärkesskydd?

Ett varumärkesskydd gäller i tio år, men kan förlängas obegränsat antal gånger. Så länge skyddet förnyas var tionde år kan det i praktiken gälla för evigt.

Hur ansöker man om varumärkesskydd?

Svenskt varumärkesskydd ansöker du om hos PRV. För skydd inom EU ansöker du hos EUIPO och för internationellt skydd hos WIPO, efter att du ansökt om skydd i Sverige eller EU.

Finns det olika typer av varumärkesskydd?

Ja, du kan få varumärkesskydd genom registrering eller genom inarbetning. För inarbetning krävs att varumärket är mycket välkänt och har funnits länge. Bevisbördan för detta ligger på dig som innehavare.

Guider om varumärkesskydd

Vi skyddar varumärken här

Andra platser där vi på Ports Group
skyddar varumärken